Platforma dvou samostatných patentových zástupců

Vítáme Vás na naší společné doméně, která slouží především ke komunikaci s veřejností a profesionály v oboru duševního vlastnictví. Oba společně ctíme zásady naší profese, a proto se i ve volném čase věnujeme poskytování služeb a vzdělávacím aktivitám v oblasti průmyslového vlastnictví. Pokud se chcete o tomto oboru a o nás dozvědět více, pokračujte prosím dále. V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat! 

Ing. Jiří Slavík

Patentový zástupce
Evropský patentový zástupce, zapsaný zástupce před UPC
Evropský zástupce pro průmyslové vzory

Více podrobností

Ing. Šimon Bednář

Patentový zástupce
Evropský patentový zástupce
Evropský zástupce pro průmyslové vzory

Více podrobností

Naše společná vize

Spolupracovali jsme v rámci jednoho interního oddělení, vzájemně jsme se posouvali dál, a přestože se naše cesty nakonec rozešly a každý nyní působíme jinde, stále nás spojuje společný obor – průmyslové a​ duševní vlastnictví, zejména pak právní ochrana technických řešení, ve kterém využíváme jedinečného spojení našeho vzdělání v oboru přírodních věd a v oblasti práva zaměřeného na duševní vlastnictví. 

Náš obor je velmi specifický a často se setkáváme s tím, že široká veřejnost nemá jasnou představu o tom, co všechno práce patentového zástupce zahrnuje. Proto je naším společným cílem šířit osvětu mezi neodbornou veřejností a zároveň prohlubovat naši spolupráci s odborníky a kolegy v této oblasti.

Společně jsme se připravovali na kvalifikační zkoušky pro evropské patentové zástupce (EQE), jejichž složením jsme se zařadili mezi prvních 15 úspěšných uchazečů z České republiky. Velice si vážíme podpory, kterou nám poskytli naši předchůdci a rádi se podělíme o naše vlastní zkušenosti.

Jsme dva zástupci, kteří se naplno věnují oblasti průmyslového a obecně duševního vlastnictví – Intellectual Property, proto tedy naše společné označení „IP duo“.

Aktuální příspěvky

Služby

Služby patentových zástupců v oblasti ochrany a vymáhání práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti poskytujeme každý samostatně, jako nezávislý a nestranní odborníci. Dbáme na dodržování pravidel profesní etiky a zejména s ohledem na naši závislou činnost důsledně dbáme na kontrolu možného střetu zájmů, a proto musíme bohužel v některých případech poskytování našich služeb odmítnout.

Právní poradenství a přednášky v oblasti IP

Poskytujeme odborné právní poradenství fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména v oblasti českého a evropského patentového práva. Firmám jsme schopni pomoci jak se vzděláváním jejich zaměstnanců, tak s revizí a optimalizací interních procesů, a to včetně komplexního řešení problematiky zaměstnaneckých vynálezů. Školám, univerzitám a vědeckým institucím nabízíme přednášky pro studenty a vědecké pracovníky na různá témata související s patentovou ochranou a průmyslovým vlastnictvím, včetně reálných příkladů a praktických cvičení.

Posudek ohledně porušování nebo platnosti

Vypracujeme nezávislý posudek, zda určitý předmět spadá do rozsahu práv vyplývajících z uděleného patentu nebo zapsaného užitného vzoru (tzv. Non‑infringement opinion), anebo naopak k možné neplatnosti práv třetích stran (tzv. Invalidity opinion). Uvedené analýzy jsou klíčové například pro zajištění patentové čistoty vyvíjených technologií a výrobků (tzv. Freedom-To-Operate) a ke snížení rizika vzniku možných nežádoucích soudních sporů po komercializaci výrobku. Uplatnění najdou též při mimosoudních jednáních nebo předžalobních výzvách.

Informace o právním stavu a soudních řízení

Zejména zahraničním fyzickým a právnickým osobám nabízíme pomoc se získáním informací o aktuálním právním stavu průmyslových práv na území ČR, provedením rešerše na patentovou rodinu u ÚPV anebo získáním informací o probíhajících soudních sporech a soudních rozhodnutích v ČR. Rovněž můžeme naším jménem podat žádost o poskytnutí informací vůči státním orgánům a veřejným institucím na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Připomínky třetích stran a sporná řízení

Podáváme připomínky k patentovatelnosti (Third-party observations) u zveřejněných přihlášek v řízení před ÚPV, Evropským patentovým úřadem (EPO) anebo Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Zajistíme také podání odporu proti udělenému Evropskému patentu, či podání návrhu na zrušení patentu nebo výmaz užitného vzoru. Jelikož v rámci těchto řízení není zpravidla třeba prokazovat právní zájem, podání za Vás můžeme realizovat naším jménem a nevystavujete se tak přímému střetu s Vaším možným konkurentem.

Přihlášky vynálezu a technických řešení

Zastupujeme přihlašovatele ve všech fázích řízení o patentových přihláškách, popřípadě užitných vzorech, před ÚPV, Evropským patentovým úřadem (EPO) a Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). U Evropských patentů bez jednotného účinku zajistíme jejich validaci v ČR a nově také případné podání oznámení o vynětí z pravamoci Jednotného patentového soudu (UPC) anebo zpětvzetí tohoto oznámení u UPC (tzv. opt-out). Zajistíme také případné zveřejnění překladu nároků Evropské patentové přihlášky, za účelem získání prozatímní ochrany v ČR.

Dodatková ochranná osvědčení (SPC)

Do naši odbornosti spadají také SPC, se kterými Vám rádi pomůžeme. Jedná se o velmi specifické unijní průmyslové právo, určené pouze pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin, které je udělováno vnitrostátními úřady průmyslového vlastnictví v rámci EU, na základě nařízení (ES) č. 469/2009 nebo (EC) č. 1610/96 a umožňuje prodloužit dobu platnosti patentu až o 5,5 roku. Udělení ovlivňuje zejména rozsáhlá judikatura Soudního dvora Evropské Unie (SDEU) a jednotlivých národních soudů.

Průmyslové vlastnictví

Vlastní pojem průmyslové vlastnictví je součástí obecného a širšího pojmu duševního vlastnictví, který zahrnuje též autorské právo a práva související s právem autorským. V rámci ochrany a prosazování práv z patentů, užitných a průmyslových vzorů se setkáváme s řadou důležitých otázek, které jsou často opomíjeny jak jednotlivci, tak velkými společnostmi. Níže jsou obecně uvedeny některé základní oblasti, které se týkají našeho oboru.

Národní patenty

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou průmyslově využitelné a splňují podmínky novosti a vynálezecké činnosti vzhledem ke stavu techniky, což je soubor veškerého lidského poznání, ke kterému byl přede dnem podání patentové přihlášky, resp. práva přednosti umožněn přístup veřejnosti. Řízení o udělení patentu se zahajuje podáním patentové přihlášky (tzv. přihlášky vynálezu) u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), v jehož pravomoci je udělovat národní patenty platné a účinné na území České republiky. Pro ochranu v zahraničí je třeba podat národní, regionální nebo mezinárodní přihlášku u příslušného úřadu v zemi, kde se požaduje ochrana, přičemž se obvykle využívá institut práva přednosti (tzv. priorita), který omezuje stav techniky na zveřejnění předcházející podání nejdřívější přihlášky.

Evropské patenty

Evropské patenty představují regionální typ ochrany, kde řízení probíhá centrálně před Evropským patentovým úřadem (EPO), s platností pro všech 38 členských států. Řízení o udělení evropského patentu se zahajuje podáním evropské patentové přihlášky u EPO nebo prostřednictvím národních úřadů a trvá zpravidla několik let. Jen v několika málo zemích je však udělený evropský patent automaticky účinný bez dalších úkonů. Klasický evropský patent je třeba zpravidla tzv. validovat v jednotlivých členských státech (tj. podat překlad patentového spisu či nároků, zaplatit poplatek za zveřejnění překladu a uvést místní adresu, tj. ustanovit zástupce). Nyní lze pro udělený evropský patent také paralelně zažádat o zápis jednotného účinku pro celkem 17 členských států EU.

Mezinárodní patentové přihlášky

Mezinárodní přihlášku, s účinky pro více než 150 členských států Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), může přihlašovatel z České republiky podat u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), Evropského patentového úřadu (EPO) nebo Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Na konci společné mezinárodní fáze řízení jej však nečeká jeden udělený „světový“ patent, ale nutnost vstoupit s mezinárodní přihláškou do národní či regionální fáze řízení u jednotlivých úřadů a tam usilovat o udělení patentu. Nespornou výhodou mezinárodních patentových přihlášek je však možnost vyřízení společných požadavků na přihlášku u jediného Mezinárodního úřadu a odložení nemalých investic na ochranu v různých zemích až o několik let.

Oprávnění patentového zástupce

Patentový zástupce

Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, a to zejména tím, že je zastupuje v řízení před soudy a před Úřadem průmyslového vlastnictví v rozsahu, pro které má patentový zástupce oprávnění. (§ 1 odst. 2 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích)
Před soudy může patentový zástupce zastupovat účastníka ve správním soudnictví, týká-li se návrh průmyslového vlastnictví v rozsahu, pro které má patentový zástupce oprávnění, s výjimkou zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem ČR. (§ 35 odst. 2 a § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní)
Patentový zástupce může rovněž zastupovat účastníka v občanském soudním řízení ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví a v rozsahu, pro které má patentový zástupce oprávnění, s výjimkou zastupování dovolatele v řízení o dovolání před Nejvyšším soudem ČR. (§ 25b a § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád)
V rámci řízení o předběžné otázce ohledně výkladu unijního práva, může patentový zástupce rovněž zastupovat účastníka původního řízení jakožto vedlejšího účastníka před Soudním dvorem Evropské unie (SDEU), pokud je zároveň oprávněný ho zastupovat v původním řízení před vnitrostátním soudem, který položil předběžnou otázku SDEU. (čl. 97 odst. 3 Jednacího řádu Soudního dvora)

Evropský patentový zástupce

Evropský patentový zástupce, zapsaný na seznamu kvalifikovaných zástupců vedeném Evropským patentovým úřadem (EPO), může jako kvalifikovaný zástupce zastupovat fyzické nebo právnické osoby ve všech fázích řízení před Evropským patentovým úřadem, a to včetně řízení o stížností před Stížnostními senáty EPO anebo v řízení o žádostech o revizi rozhodnutí Stížnostních senátů před Velkým stížnostním senátem EPO. (čl. 134 odst. 1 Evropské patentové úmluvy)
Takto zapsaný evropský patentový zástupce, oprávněný jednat jako kvalifikovaný zástupce před Evropským patentovým úřadem (EPO), který má zároveň příslušnou kvalifikaci (např. evropské osvědčení pro patentové spory) a je zapsaný na seznamu zástupců u Jednotného patentového soudu (UPC), může rovněž zastupovat účastníky ve všech částech řízení před UPC. (čl. 48 odst. 2 Dohody o Jednotném patentovém soudu)

Evropský zástupce pro průmyslové vzory

Evropský zástupce pro průmyslové vzory, zapsaný ve zvláštním seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů, může zastupovat fyzické nebo právnické osoby ve věcech (průmyslových) vzorů ve všech fázích řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). (čl. 78 odst. 1 písm. c) a odst. 4 ​Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství)
Pro úplnost je nutno uvést, že takto zapsaný zástupce nemůže zastupovat účastníka v řízení o žalobě proti rozhodnutí EUIPO před Tribunálem a v řízení o kasačním opravném prostředku proti rozsudku Tribunálu před Soudním dvorem. (čl. 19 Statutu Soudního dvora Evropské unie; čl. 51 Jednacího řádu Tribunálu; čl. 119 Jednací řád Soudního dvora)

 info@ipduo.eu

© 2022
Jiří Slavík & Šimon Bednář
(by Nicepage)